Gebruiksvoorwaarden voor Deelnemers en Stemmers

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden) hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

Deelnemer: Een natuurlijk persoon die, via een door of namens de Organisator gestuurde link naar zijn/haar e-mailadres, heeft aangegeven deel te willen nemen aan een Verkiezing en een account heeft aangemaakt en tevens heeft aangegeven akkoord te gaan met de privacyverklaring en de Deelnamevoorwaarden. Deelname kan betekenen zelf deelnemen of iets/iemand anders voordragen.

Deelnamevoorwaarden: De spelregels en deze Gebruiksvoorwaarden waaronder de Organisator een Verkiezing aanbiedt en/of organiseert.

Derde: Een (rechts-)persoon of onderneming die organisatorisch of juridisch niet aan de Organisator of SoapBox is gelieerd.

Stemmer: Een natuurlijk persoon die, via een door of namens de Organisator gestuurde link naar zijn/haar e-mailadres, heeft aangegeven te stemmen op het profiel van een Deelnemer aan een Verkiezing en tevens heeft aangegeven akkoord te gaan met de Deelnamevoorwaarden.

Reageerder: Een natuurlijk persoon die, via een door of namens de Organisator gestuurde link naar zijn/haar e-mailadres, heeft aangegeven een bericht te plaatsen op het profiel van een Deelnemer aan een Verkiezing en tevens heeft aangegeven akkoord te gaan met de Deelnamevoorwaarden.

Gebruiker/Je/Jij:: Deelnemer en/of Stemmer of bezoeker van een website of on line portal welke onderdeel uitmaakt van de Verkiezing.

Organisator: De (rechts)persoon die de Verkiezing organiseert en/of aan het publiek of een bepaalde doelgroep aanbiedt.

SoapBox: SoapBox B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht, Amsterdam en Zuid Afrika. De rechtspersoon die in opdracht van de Organisator de technische ondersteuning en on line communicatie met betrekking tot de Verkiezing verzorgt.

Verkiezing: Activiteit waarbij Deelnemers zichzelf verkiesbaar stellen en de Organisator de mogelijkheid biedt aan Stemmers om (on line) hun stem op een Deelnemer uit te brengen.

2. Organisator

De Organisator van de Verkiezing draagt de volledige (eind-)verantwoordelijkheid voor de Verkiezing. De Organisator maakt zich steeds expliciet als zodanig bekend bij het publiek of de doelgroep. SoapBox is eigenaar van het format van de Verkiezing en draagt, in opdracht van de Organisator, zorg voor het on line gedeelte van de Verkiezing.

3. Toepasselijkheid voorwaarden

Op de verkiezing zijn twee soorten Voorwaarden van toepassing. Te weten de spelregels van de Organisator en deze Voorwaarden. De spelregels gelden tussen de Organisator en Gebruiker. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het gebruik door Gebruikers of bezoekers van de website(s) en/of on line portalen die onderdeel uitmaken van de Verkiezing.

4. Verantwoordelijkheid Organisator en SoapBox voor content

De website(s) of on line portalen die de Verkiezing ondersteunen kunnen tevens hyperlinks naar websites of content van Derden bevatten. Door hierop te klikken wordt de online omgeving van de Verkiezing verlaten en kom je op de website van die Derde. SoapBox of de Organisator hebben geen invloed op deze websites of on line portalen. De opname of aanwezigheid van content van Derden op de website(s) of online portalen die de Verkiezing ondersteunen impliceert niet dat de Organisator of SoapBox deze content onderschrijft. De Organisator en SoapBox accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of het gebruik van websites of diensten van of aangeboden door Derden.

Op de websites die de Verkiezing ondersteunen kunnen Gebruikers zelf een profiel aanmaken en content plaatsen. De Organisator of SoapBox controleren de communicatie tussen Gebruikers niet inhoudelijk. Wij hebben dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de door Gebruikers geplaatste content. Zie nader onder 7.

5. Account

Om deel te nemen aan een Verkiezing dien je als Gebruiker een account aan te maken op de website die de Verkiezing ondersteunt. Gebruikers zijn te allen tijde verplicht ervoor zorg te dragen, dat de informatie die wordt verstrekt compleet en juist is. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres. De Organisator behoudt zich het recht voor om te bepalen of een account daadwerkelijk wordt toegekend. De criteria hiervoor zijn per Verkiezing verschillend, maar in ieder kan het account geweigerd worden als de gegevens niet correct (lijken) te zijn.

Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een ouder of voogd toestemming te geven voor het aanmaken van een account op de website die de Verkiezing ondersteunt. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent. Het is niet toegestaan om een account voor iemand anders aan te maken zonder zijn of haar toestemming.

Persoonlijke accounts kunnen worden verwijderd. Voor de procedure wordt verwezen naar de Privacyverklaring.

6. Gebruik van de website

De Gebruiker staat er jegens de Organisator en SoapBox voor in dat hij/zij gerechtigd en bevoegd is om deel te nemen aan de Verkiezing en gebruik te maken van de website.

De website(s) of on line portalen die de Verkiezing ondersteunen worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en beschikbaar gesteld aan de Gebruikers. De Organisator en SoapBox garanderen nadrukkelijk niet dat de website(s) of on line portalen volledig vrij zullen zijn van virussen, te allen tijde toegankelijk zijn, foutloos en zonder storingen zullen werken.

Het is de Gebruiker niet toegestaan de website(s) te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, hinderen, uit te schakelen of het gebruik en functioneren van de website(s) te belemmeren. Commercieel (her)gebruik van (Verkiezings)gegevens afkomstig van en/of vertoond op de website(s) of via de on line portalen is niet toegestaan, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de Organisator. Ten aanzien hiervan worden alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

7. Intellectueel eigendom en overige exclusieve rechten; privacy

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en/of auteursrechten, ten aanzien van de website(s) en de daarop geplaatste content, zoals design, teksten, artikelen, (bedrijfs)namen en logo’s, komen exclusief toe aan SoapBox en/of de Organisator. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen.

De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die, direct of indirect, inbreuk (kunnen) maken op exclusieve rechten, zoals intellectuele eigendomsrechten van SoapBox, Organisator of Derden.

Ten aanzien van de bestanden, afbeeldingen, foto’s en teksten die door Gebruikers ter beschikking worden gesteld of worden geplaatst op de website(s) of via de on line portalen, verkrijgt SoapBox van Gebruiker een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om:

 • De bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienstverlening van SoapBox; en

 • de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan Derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van SoapBox;

De Gebruiker garandeert enig rechthebbende te zijn ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen, althans over voldoende rechten te beschikken om de bestanden, gegevens en/of materialen te mogen verveelvoudigen, hergebruiken of openbaar te maken. SoapBox en Organisator zijn niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van Derden die op basis van aan hen toekomende intellectuele eigendomsrechten en/of portretrechten en/of privacyrechten bezwaar maken tegen publicatie en gebruik van bestanden, afbeeldingen, foto’s of content zoals aangeleverd of gepubliceerd door Gebruikers. De Gebruiker vrijwaart SoapBox en Organisator en alle aan hen gelieerde ondernemingen en personen voor alle aanspraken van Derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms- of portret)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze Voorwaarden. Alle door SoapBox gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

Notice&take down procedure

Indien je bemerkt dat een ander/Derde inbreuk maakt op jouw (intellectuele eigendoms-, portret of privacy)rechten, stuur dan een email aan info@soapbox.nl. Na ontvangst van de mail zal SoapBox dit onderzoeken en zo spoedig mogelijk actie ondernemen. Je email moet de volgende informatie bevatten:

 • de URL waarop het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt is te vinden;

 • een verklaring, voor zover mogelijk ondersteund met bewijsmiddelen, dat en waarom er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw (intellectuele eigendoms- of portret)rechten;

 • contactinformatie, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

SoapBox behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk maken van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn.

Indien je in strijd handelt met de Deelnamevoorwaarden, is SoapBox te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd om een account (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen of te verwijderen.

8. Verboden of onrechtmatige content

Content die je nooit mag plaatsen of verspreiden via de website of het on line kanaal dat de Verkiezing ondersteunt betreft/betreffen:

 • Content die discriminerend is;

 • Content die oproept tot geweld/pesten;

 • Content die in strijd is met goede zeden of goede smaak;

 • Content die pornografisch materiaal bevat;

 • Content waarmee criminele activiteiten worden bevorderd of gepleegd;

 • Content waarmee (zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SoapBox) commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;

 • Content in strijd met enige wet, regelgeving of deze Voorwaarden, voor zover deze niet vallen onder de notice & take down procedure zoals vermeld onder 7.

 • Indien blijkt dat de content onrechtmatig is, zal deze door SoapBox worden verwijderd van de website of ontoegankelijk worden gemaakt, zulks naar eigen inzicht van SoapBox.

9. Aansprakelijkheid

Voor zover er op grond van de wet enige aansprakelijkheid op SoapBox of de Organisator rust, is deze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker beperkt tot vergoeding van de aantoonbare directe schade per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) en vervolgens tot maximaal € 10.000,=.

De aansprakelijkheid van SoapBox en Organisator voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde omzet en winst, verminderde goodwill, verlies van gegevens en immateriële schade is uitgesloten.

Een voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SoapBox en/of Organisator wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SoapBox of Organisator vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de schade.

De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid door de directie van SoapBox en/of Organisator.

10. Communicatie omtrent de Verkiezing en prijzenpakket

Indien u als Gebruiker vragen heeft over het on line gedeelte van de Verkiezing kunt u per mail contact opnemen met de Organisator of met SoapBox. Over de uitslag of het aantal stemmen/deelnemers ter zake van de Verkiezing wordt niet gecorrespondeerd.

Bij sommige Verkiezingen wordt door de Organisator een prijs aangeboden. De waarde van deze prijs kan afwijken. Indien er sprake mocht zijn van kansspelbelasting komt deze voor rekening van de Deelnemer. SoapBox is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van de prijzen.

11.Overige bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Deze Voorwaarden zijn opgesteld naar en worden beheerst door Nederlands recht.

Eventuele geschillen samenhangende met of voorvloeiende uit deze Voorwaarden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.